Pereiti prie turinio

Privatumo politika

Labai džiaugiamės, kad susidomėjote mūsų įmone. Duomenų apsauga yra ypač didelis UAB FORCE ONE valdymo prioritetas. Naudotis UAB FORCE ONE interneto puslapiais galima nenurodant asmens duomenų; tačiau jei duomenų subjektas nori naudotis specialiomis įmonės paslaugomis per mūsų svetainę, gali prireikti tvarkyti asmens duomenis. Jei asmens duomenis tvarkyti būtina ir nėra įstatyminio pagrindo tokiam tvarkymui, paprastai gauname duomenų subjekto sutikimą.

Asmens duomenys, tokie kaip duomenų subjekto vardas, pavardė, adresas, el. pašto adresas ar telefono numeris, tvarkomi visada laikantis Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (BDAR) ir konkrečiai šaliai taikomų duomenų apsaugos reikalavimų. UAB „FORCE ONE“ taikomos taisyklės. Šia duomenų apsaugos deklaracija mūsų įmonė nori informuoti plačiąją visuomenę apie renkamų, naudojamų ir tvarkomų asmens duomenų pobūdį, apimtį ir tikslą. Be to, šia duomenų apsaugos deklaracija duomenų subjektai informuojami apie jiems priklausančias teises.

Būdama duomenų valdytoja, UAB FORCE ONE įgyvendino daugybę techninių ir organizacinių priemonių, siekdama užtikrinti kuo išsamesnę šioje svetainėje tvarkomų asmens duomenų apsaugą. Tačiau duomenų perdavimas internetu iš esmės gali turėti saugumo spragų, todėl absoliuti apsauga gali būti negarantuojama. Dėl šios priežasties kiekvienas duomenų subjektas gali laisvai perduoti mums asmens duomenis kitomis priemonėmis, pvz., telefonu.

1. Apibrėžimai

UAB FORCE ONE duomenų apsaugos deklaracija yra pagrįsta Europos įstatymų leidėjo vartojamomis sąvokomis priimdamas Bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą (BDAR). Mūsų duomenų apsaugos deklaracija turėtų būti įskaitoma ir suprantama plačiajai visuomenei, taip pat mūsų klientams ir verslo partneriams. Norėdami tai užtikrinti, pirmiausia norėtume paaiškinti vartojamą terminiją.

Šioje duomenų apsaugos deklaracijoje, inter alia, vartojame šias sąvokas:

 • a) Asmens duomenys

Asmens duomenys – bet kokia informacija, susijusi su fiziniu asmeniu, kurio tapatybė yra nustatyta arba gali būti nustatyta („duomenų subjektas“). Fizinis asmuo, kurio tapatybę galima nustatyti, yra asmuo, kurio tapatybė gali būti tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyta, visų pirma pagal identifikatorių, pvz., vardą, pavardę, identifikavimo numerį, vietos duomenis, internetinį identifikatorių arba vieną ar daugiau veiksnių, būdingų fiziniams, fiziologiniams, genetinė, psichinė, ekonominė, kultūrinė ar socialinė to fizinio asmens tapatybė.

 • b) Duomenų subjektas

Duomenų subjektas yra bet kuris fizinis asmuo, kurio tapatybė yra nustatyta arba gali būti nustatyta, kurio asmens duomenis tvarko už tvarkymą atsakingas duomenų valdytojas.

 • c) Apdorojimas

Tvarkymas – tai bet kokia operacija ar operacijų rinkinys, atliekamas su asmens duomenimis arba asmens duomenų rinkiniais, automatizuotomis arba neautomatizuotomis priemonėmis, pavyzdžiui, rinkimas, įrašymas, organizavimas, struktūrizavimas, saugojimas, pritaikymas ar keitimas, paieška, konsultavimas, naudojimas, atskleidimas perduodant, skleidžiant ar kitaip padarant prieinamą, suderinant ar derinant, apribojant, ištrinant arba sunaikinant.

 • d) apdorojimo apribojimas

Tvarkymo ribojimas – tai saugomų asmens duomenų žymėjimas, siekiant apriboti jų tvarkymą ateityje.

 • e) Profiliavimas

Profiliavimas – bet kokia automatizuoto asmens duomenų tvarkymo forma, kurią sudaro asmens duomenų naudojimas siekiant įvertinti tam tikrus su fiziniu asmeniu susijusius asmeninius aspektus, visų pirma analizuoti ar numatyti aspektus, susijusius su to fizinio asmens veikla, ekonomine padėtimi, sveikata, asmeniniais pomėgiais. , interesus, patikimumą, elgesį, vietą ar judesius.

 • f) Pseudoniminimas

Pseudoniminimas – asmens duomenų tvarkymas tokiu būdu, kad asmens duomenys nebegali būti priskirti konkrečiam duomenų subjektui, nenaudojant papildomos informacijos, jeigu tokia papildoma informacija yra laikoma atskirai ir jai taikomos techninės ir organizacinės priemonės, užtikrinančios kad asmens duomenys nepriskirti fiziniam asmeniui, kurio tapatybė yra nustatyta ar gali būti nustatyta.

 • g) duomenų valdytojas arba duomenų valdytojas, atsakingas už duomenų tvarkymą

Duomenų valdytojas arba duomenų valdytojas, atsakingas už tvarkymą, yra fizinis ar juridinis asmuo, valdžios institucija, agentūra ar kita įstaiga, kuri vienas arba kartu su kitais nustato asmens duomenų tvarkymo tikslus ir priemones; kai tokio tvarkymo tikslus ir priemones nustato Sąjungos arba valstybės narės teisė, duomenų valdytojas arba konkretūs jo paskyrimo kriterijai gali būti numatyti Sąjungos arba valstybės narės teisėje.

 • h) Procesorius

Duomenų tvarkytojas yra fizinis ar juridinis asmuo, valdžios institucija, agentūra ar kita įstaiga, kuri duomenų valdytojo vardu tvarko asmens duomenis.

 • i) Gavėjas

Gavėjas yra fizinis ar juridinis asmuo, valdžios institucija, agentūra ar kita įstaiga, kuriai yra atskleidžiami asmens duomenys, nesvarbu, ar tai trečioji šalis, ar ne. Tačiau valdžios institucijos, kurios pagal Sąjungos ar valstybės narės teisę gali gauti asmens duomenis atlikdamos konkretų tyrimą, nelaikomos gavėjais; tos valdžios institucijos tuos duomenis tvarko pagal taikomas duomenų apsaugos taisykles, atsižvelgiant į tvarkymo tikslus.

 • j) Trečioji šalis

Trečioji šalis yra fizinis ar juridinis asmuo, valdžios institucija, agentūra ar įstaiga, kuri nėra duomenų subjektas, duomenų valdytojas, duomenų tvarkytojas ir asmenys, kurie pagal tiesioginį duomenų valdytojo ar duomenų tvarkytojo įgaliojimą yra įgalioti tvarkyti asmens duomenis.

 • k) Sutikimas

Duomenų subjekto sutikimas yra bet koks laisva valia duotas, konkretus, informuotas ir nedviprasmiškas duomenų subjekto pageidavimų nurodymas, kuriuo jis pareiškimu arba aiškiais patvirtinančiais veiksmais reiškia sutikimą, kad būtų tvarkomi su juo susiję asmens duomenys. .

2. Valdiklio pavadinimas ir adresas

Duomenų valdytojas Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (BDAR), kitų Europos Sąjungos valstybėse narėse taikomų duomenų apsaugos įstatymų ir kitų su duomenų apsauga susijusių nuostatų tikslais yra:

UAB FORCE ONE

Jonazolių g.5-99, Vilnius, LT-04138

Lietuva

Telefonas: +37068544190

paštas: info@forceone.lt

Interneto svetainė: www.forceone.lt

3. Slapukai

UAB FORCE ONE interneto puslapiuose naudojami slapukai. Slapukai yra tekstiniai failai, saugomi kompiuterinėje sistemoje per interneto naršyklę.

Daugelis interneto svetainių ir serverių naudoja slapukus. Daugelyje slapukų yra vadinamasis slapuko ID. Slapuko ID yra unikalus slapuko identifikatorius. Jį sudaro simbolių eilutė, per kurią interneto puslapiai ir serveriai gali būti priskirti konkrečiai interneto naršyklei, kurioje buvo išsaugotas slapukas. Tai leidžia lankomose interneto svetainėse ir serveriuose atskirti atskirą duomenų subjekto naršyklę nuo kitų interneto naršyklių, kuriose yra kitų slapukų. Konkrečią interneto naršyklę galima atpažinti ir identifikuoti naudojant unikalų slapuko ID.

Naudodama slapukus UAB FORCE ONE gali suteikti šios svetainės vartotojams patogesnes paslaugas, kurios nebūtų įmanomos be slapukų nustatymo.

Naudojant slapuką, informacija ir pasiūlymai mūsų svetainėje gali būti optimizuoti atsižvelgiant į vartotoją. Slapukai leidžia mums, kaip minėta anksčiau, atpažinti mūsų svetainės vartotojus. Šio pripažinimo tikslas – padėti vartotojams lengviau naudotis mūsų svetaine. Svetainės naudotojas, kuris naudoja slapukus, pvz., neturi įvesti prieigos duomenų kiekvieną kartą, kai patenkama į svetainę, nes juos perima svetainė, todėl slapukas išsaugomas vartotojo kompiuterinėje sistemoje. Kitas pavyzdys – pirkinių krepšelio slapukas internetinėje parduotuvėje. Internetinė parduotuvė per slapuką įsimena straipsnius, kuriuos pirkėjas įdėjo į virtualų pirkinių krepšelį.

Duomenų subjektas gali bet kada neleisti nustatyti slapukų per mūsų svetainę, naudodamas atitinkamą naudojamos interneto naršyklės nustatymą, todėl gali visam laikui uždrausti slapukų nustatymą. Be to, jau nustatyti slapukai gali būti bet kada ištrinti naudojant interneto naršyklę ar kitas programines programas. Tai įmanoma visose populiariose interneto naršyklėse. Duomenų subjektui išjungus slapukų nustatymą naudojamoje interneto naršyklėje, ne visos mūsų svetainės funkcijos gali būti pilnai naudojamos.

4. Bendrųjų duomenų ir informacijos rinkimas

Kai duomenų subjektas arba automatizuota sistema iškviečia svetainę, UAB FORCE ONE svetainė renka bendrus duomenis ir informaciją. Šie bendrieji duomenys ir informacija yra saugomi serverio žurnalo failuose. Gali būti renkami (1) naudojami naršyklės tipai ir versijos, (2) operacinė sistema, kurią naudoja prisijungimo sistema, (3) svetainė, iš kurios prisijungimo sistema pasiekia mūsų svetainę (vadinamieji nukreipėjai), (4) antrinė -svetaines, (5) prieigos prie interneto svetainės datą ir laiką, (6) interneto protokolo adresą (IP adresą), (7) prieigos sistemos interneto paslaugų teikėją ir (8) kitus panašius duomenis ir informaciją, kuri gali būti naudojama mūsų informacinių technologijų sistemų atakų atveju.

Naudodamasi šiais bendraisiais duomenimis ir informacija, UAB FORCE ONE nedaro išvadų apie duomenų subjektą. Atvirkščiai, ši informacija reikalinga (1) teisingai pateikti mūsų svetainės turinį, (2) optimizuoti mūsų svetainės turinį ir jos reklamą, (3) užtikrinti ilgalaikį mūsų informacinių technologijų sistemų ir svetainės technologijų gyvybingumą. ir 4) teikti teisėsaugos institucijoms informaciją, reikalingą baudžiamajam persekiojimui kibernetinės atakos atveju. Todėl UAB FORCE ONE anonimiškai surinktus duomenis ir informaciją analizuoja statistiškai, siekdama padidinti mūsų įmonės duomenų apsaugą ir duomenų saugumą bei užtikrinti optimalų mūsų tvarkomų asmens duomenų apsaugos lygį. Anoniminiai serverio žurnalo failų duomenys yra saugomi atskirai nuo visų duomenų subjekto pateiktų asmens duomenų.

5. Galimybė susisiekti per svetainę

UAB FORCE ONE svetainėje yra informacija, leidžianti greitai elektroniniu būdu susisiekti su mūsų įmone, taip pat tiesiogiai susisiekti su mumis, įskaitant bendrą vadinamojo elektroninio pašto adresą (el. pašto adresą). Duomenų subjektui susisiekus su duomenų valdytoju el. paštu arba per kontaktinę formą, duomenų subjekto perduoti asmens duomenys išsaugomi automatiškai. Tokie asmens duomenys, kuriuos duomenų subjektas savanoriškai perduoda duomenų valdytojui, yra saugomi duomenų tvarkymo arba susisiekti su duomenų subjektu tikslu. Šie asmens duomenys nėra perduodami trečiosioms šalims.

6. Įprastas asmens duomenų trynimas ir blokavimas

Duomenų valdytojas tvarko ir saugo duomenų subjekto asmens duomenis tik tiek, kiek reikia duomenų saugojimo tikslui pasiekti, arba tiek, kiek tai leidžia Europos įstatymų leidėjas ar kiti įstatymų leidėjai įstatymuose ar teisės aktuose, kurie yra taikomi duomenų valdytojui. į.

Jei saugojimo tikslas netaikomas arba pasibaigia Europos įstatymų leidėjo ar kito kompetentingo įstatymų leidėjo nustatytas saugojimo laikotarpis, asmens duomenys reguliariai blokuojami arba ištrinami pagal teisės aktų reikalavimus.

7. Duomenų subjekto teisės

 • a) Patvirtinimo teisė

Kiekvienas duomenų subjektas turi Europos įstatymų leidėjo suteiktą teisę gauti iš duomenų valdytojo patvirtinimą, ar su juo susiję asmens duomenys yra tvarkomi, ar ne. Jei duomenų subjektas nori pasinaudoti šia patvirtinimo teise, jis gali bet kada susisiekti su bet kuriuo duomenų valdytojo darbuotoju.

 • b) prieigos teisė

Kiekvienas duomenų subjektas turi Europos teisės aktų leidėjo suteiktą teisę gauti iš duomenų valdytojo bet kuriuo metu nemokamą informaciją apie saugomus savo asmens duomenis ir šios informacijos kopiją. Be to, Europos direktyvos ir reglamentai suteikia duomenų subjektui prieigą prie šios informacijos:

 • duomenų tvarkymo tikslai;
 • atitinkamų asmens duomenų kategorijas;
 • gavėjai arba gavėjų kategorijos, kuriems buvo arba bus atskleisti asmens duomenys, ypač gavėjai trečiosiose šalyse arba tarptautinėse organizacijose;
 • jei įmanoma, numatomas asmens duomenų saugojimo laikotarpis arba, jei neįmanoma, kriterijai, pagal kuriuos nustatomas tas laikotarpis;
 • teisę reikalauti, kad duomenų valdytojas ištaisytų ar ištrintų su duomenų subjektu susijusius asmens duomenis arba apribotų asmens duomenų tvarkymą, arba nesutikti su tokiu tvarkymu;
 • teisės pateikti skundą priežiūros institucijai buvimas;
 • jei asmens duomenys renkami ne iš duomenų subjekto, visa turima informacija apie jų šaltinį;
 • automatizuoto sprendimų priėmimo, įskaitant profiliavimą, buvimą, nurodytą BDAR 22 straipsnio 1 ir 4 dalyse, ir bent jau tokiais atvejais prasminga informacija apie susijusią logiką, taip pat reikšmingą ir numatomas pasekmes. toks tvarkymas duomenų subjektui.

Be to, duomenų subjektas turi teisę gauti informaciją apie tai, ar asmens duomenys perduodami trečiajai šaliai ar tarptautinei organizacijai. Tokiu atveju duomenų subjektas turi teisę būti informuotas apie atitinkamas su perdavimu susijusias apsaugos priemones.

Jei duomenų subjektas nori pasinaudoti šia prieigos teise, jis gali bet kada susisiekti su bet kuriuo duomenų valdytojo darbuotoju.

 • c) Teisė į ištaisymą

Kiekvienas duomenų subjektas turi Europos įstatymų leidėjo suteiktą teisę reikalauti, kad duomenų valdytojas nepagrįstai nedelsdamas ištaisytų netikslius su juo susijusius asmens duomenis. Atsižvelgiant į duomenų tvarkymo tikslus, duomenų subjektas turi teisę reikalauti, kad būtų užpildyti neišsamūs asmens duomenys, be kita ko, pateikdamas papildomą pareiškimą.

Jei duomenų subjektas nori pasinaudoti šia teise reikalauti ištaisyti duomenis, jis gali bet kada susisiekti su bet kuriuo duomenų valdytojo darbuotoju.

 • d) Teisė ištrinti duomenis (teisė būti pamirštam)

Kiekvienas duomenų subjektas turi Europos įstatymų leidėjo suteiktą teisę reikalauti, kad duomenų valdytojas nepagrįstai nedelsdamas ištrintų su juo susijusius asmens duomenis, o duomenų valdytojas privalo nepagrįstai nedelsiant ištrinti asmens duomenis, jei yra vienas iš šių pagrindų. taikoma tol, kol apdorojimas nėra būtinas:

 • Asmens duomenys nebereikalingi, atsižvelgiant į tikslus, kuriais jie buvo surinkti ar kitaip tvarkomi.
 • Duomenų subjektas atšaukia sutikimą, kuriuo grindžiamas tvarkymas pagal BDAR 6 straipsnio 1 dalies a punktą arba BDAR 9 straipsnio 2 dalies a punktą ir kai nėra kito teisinio pagrindo. perdirbimui.
 • Duomenų subjektas prieštarauja duomenų tvarkymui pagal BDAR 21 straipsnio 1 dalį ir nėra viršesnio teisėto pagrindo tvarkyti, arba duomenų subjektas prieštarauja duomenų tvarkymui pagal BDAR 21 straipsnio 2 dalį.
 • Asmens duomenys buvo tvarkomi neteisėtai.
 • Asmens duomenys turi būti ištrinti, kad būtų laikomasi Sąjungos ar valstybės narės teisės aktuose nustatytų teisinių įsipareigojimų, kurie taikomi duomenų valdytojui.
 • Asmens duomenys buvo renkami dėl informacinės visuomenės paslaugų, nurodytų BDAR 8 straipsnio 1 dalyje, pasiūlymo.

Jeigu yra viena iš aukščiau paminėtų priežasčių ir duomenų subjektas nori prašyti ištrinti UAB FORCE ONE saugomus asmens duomenis, jis gali bet kada susisiekti su bet kuriuo duomenų valdytojo darbuotoju. UAB FORCE ONE darbuotojas turi nedelsdamas užtikrinti, kad prašymas ištrinti duomenis būtų įvykdytas nedelsiant.

Kai duomenų valdytojas paviešino asmens duomenis ir pagal 17 straipsnio 1 dalį yra įpareigotas ištrinti asmens duomenis, duomenų valdytojas, atsižvelgdamas į turimas technologijas ir įgyvendinimo išlaidas, imasi pagrįstų veiksmų, įskaitant technines priemones, kad informuotų kitus duomenų valdytojai, tvarkantys asmens duomenis, kurių duomenų subjektas paprašė, kad tokie duomenų valdytojai ištrintų bet kokias nuorodas į tuos asmens duomenis arba jų kopijas ar kopijas, jei tvarkyti nereikia. UAB FORCE ONE darbuotojai atskirais atvejais pasirūpins reikiamomis priemonėmis.

 • e) Teisė apriboti duomenų tvarkymą

Kiekvienas duomenų subjektas turi Europos įstatymų leidėjo suteiktą teisę reikalauti, kad duomenų valdytojas apribotų duomenų tvarkymą, jei taikomas vienas iš šių sąlygų:

 • Duomenų subjektas ginčija asmens duomenų tikslumą laikotarpiui, per kurį duomenų valdytojas gali patikrinti asmens duomenų tikslumą.
 • Duomenų tvarkymas yra neteisėtas, o duomenų subjektas prieštarauja asmens duomenų ištrynimui ir vietoj to prašo apriboti jų naudojimą.
 • Duomenų valdytojui asmens duomenų nebereikia tvarkymo tikslais, tačiau duomenų subjektas jų reikalauja teisiniams reikalavimams pareikšti, įgyvendinti ar ginti.
 • Duomenų subjektas prieštaravo duomenų tvarkymui pagal BDAR 21 straipsnio 1 dalį, kol bus patikrinta, ar duomenų valdytojo teisėti pagrindai yra svarbesni už duomenų subjekto pagrindus.

Jeigu įvykdoma viena iš aukščiau nurodytų sąlygų ir duomenų subjektas nori prašyti apriboti UAB FORCE ONE saugomų asmens duomenų tvarkymą, jis gali bet kada susisiekti su bet kuriuo duomenų valdytojo darbuotoju. Tvarkymo apribojimą pasirūpins UAB FORCE ONE darbuotojas.

 • f) Teisė į duomenų perkeliamumą

Kiekvienas duomenų subjektas turi Europos teisės aktų leidėjo suteiktą teisę gauti su juo susijusius asmens duomenis, kurie buvo pateikti duomenų valdytojui, susistemintu, įprastai naudojamu ir kompiuterio skaitomu formatu. Jis turi teisę perduoti tuos duomenis kitam duomenų valdytojui netrukdomas duomenų valdytojo, kuriam buvo pateikti asmens duomenys, tol, kol tvarkymas grindžiamas sutikimu pagal 6 straipsnio 1 dalies a punktą. pagal BDAR arba BDAR 9 straipsnio 2 dalies a punktą, arba pagal sutartį pagal BDAR 6 straipsnio 1 dalies b punktą, o tvarkymas atliekamas automatizuotomis priemonėmis, kol duomenų tvarkymas nėra būtinas vykdant užduotį, atliekamą visuomenės labui arba vykdant duomenų valdytojui suteiktus viešuosius įgaliojimus.

Be to, įgyvendindamas savo teisę į duomenų perkeliamumą pagal BDAR 20 straipsnio 1 dalį, duomenų subjektas turi teisę, kad asmens duomenys būtų tiesiogiai perduodami iš vieno duomenų valdytojo kitam, jei tai techniškai įmanoma ir kai tai nėra įmanoma. neigiamai paveiktų kitų teises ir laisves.

Siekdamas patvirtinti teisę į duomenų perkeliamumą, duomenų subjektas gali bet kada susisiekti su bet kuriuo UAB FORCE ONE darbuotoju.

 • g) Teisė prieštarauti

Kiekvienas duomenų subjektas turi teisę, suteiktą Europos teisės aktų leidėjo, bet kuriuo metu nesutikti, kad būtų tvarkomi su juo susiję asmens duomenys, remiantis e arba f punktais, dėl priežasčių, susijusių su jo konkrečia situacija. BDAR 6 straipsnio 1 dalį. Tai taip pat taikoma šiomis nuostatomis grindžiamam profiliavimui.

Prieštaravimo atveju UAB FORCE ONE nebetvarkys asmens duomenų, nebent galime įrodyti įtikinamų teisėtų duomenų tvarkymo pagrindų, viršijančių duomenų subjekto interesus, teises ir laisves, arba duomenų subjekto interesams, teisėms ir laisvėms nustatyti, vykdyti ar ginti. teisinius reikalavimus.

Jeigu UAB FORCE ONE tvarko asmens duomenis tiesioginės rinkodaros tikslais, duomenų subjektas turi teisę bet kada nesutikti, kad su juo susiję asmens duomenys būtų tvarkomi tokios rinkodaros tikslais. Tai taikoma profiliavimui tiek, kiek jis susijęs su tokia tiesiogine rinkodara. Jei duomenų subjektas nesutinka, kad UAB „FORCE ONE“ būtų tvarkoma tiesioginės rinkodaros tikslais, UAB „FORCE ONE“ nebetvarkys asmens duomenų šiais tikslais.

Be to, duomenų subjektas, remdamasis su jo konkrečia padėtimi susijusiais motyvais, turi teisę nesutikti, kad UAB „FORCE ONE“ tvarkytų su juo susijusius asmens duomenis mokslinių ar istorinių tyrimų tikslais arba statistiniais tikslais pagal 2007 m. BDAR 89 straipsnio 1 dalį, išskyrus atvejus, kai tvarkymas yra būtinas užduočiai, atliekamai dėl viešojo intereso, atlikti.

Duomenų subjektas, siekdamas įgyvendinti teisę nesutikti, gali susisiekti su bet kuriuo UAB FORCE ONE darbuotoju. Be to, duomenų subjektas gali laisvai naudotis informacinės visuomenės paslaugomis ir, nepaisant Direktyvos 2002/58/EB, pasinaudoti savo teise prieštarauti automatinėmis priemonėmis, naudojant technines specifikacijas.

 • h) automatizuotas individualių sprendimų priėmimas, įskaitant profiliavimą

Kiekvienas duomenų subjektas turi Europos teisės aktų leidėjo suteiktą teisę, kad jam nebūtų taikomas sprendimas, pagrįstas tik automatizuotu duomenų tvarkymu, įskaitant profiliavimą, kuris sukelia jam teisinių pasekmių arba daro jam panašią didelę įtaką tol, kol bus priimtas sprendimas. 1) nėra būtinas sutarčiai tarp duomenų subjekto ir duomenų valdytojo sudaryti arba jos vykdymui, arba 2) nėra įgaliotas pagal Sąjungos ar valstybės narės teisę, kuri taikoma duomenų valdytojui ir kuri taip pat numato nustato tinkamas priemones duomenų subjekto teisėms ir laisvėms bei teisėtiems interesams apsaugoti arba (3) nėra pagrįstas aišku duomenų subjekto sutikimu.

Jeigu sprendimas (1) yra būtinas sutarčiai tarp duomenų subjekto ir duomenų valdytojo sudaryti arba ją vykdyti, arba (2) jis pagrįstas aišku duomenų subjekto sutikimu, UAB FORCE ONE imasi tinkamų priemonių. apsaugoti duomenų subjekto teises ir laisves bei teisėtus interesus, bent teisę į asmens duomenų valdytojo įsikišimą, pareikšti savo požiūrį ir ginčyti sprendimą.

Jei duomenų subjektas nori pasinaudoti savo teisėmis, susijusiomis su automatizuotu individualių sprendimų priėmimu, jis gali bet kada susisiekti su bet kuriuo UAB FORCE ONE darbuotoju.

 • i) Teisė atšaukti sutikimą dėl duomenų apsaugos

Kiekvienas duomenų subjektas turi Europos įstatymų leidėjo suteiktą teisę bet kuriuo metu atšaukti savo sutikimą tvarkyti jo asmens duomenis.

Jei duomenų subjektas nori pasinaudoti teise atšaukti sutikimą, jis gali bet kada susisiekti su bet kuriuo UAB FORCE ONE darbuotoju.

8. Paraiškų duomenų apsauga ir paraiškų teikimo tvarka

Duomenų valdytojas renka ir tvarko pareiškėjų asmens duomenis paraiškų teikimo procedūros tvarkymo tikslais. Tvarkymas taip pat gali būti atliekamas elektroniniu būdu. Tai ypač pasakytina apie tuos atvejus, kai pareiškėjas duomenų valdytojui pateikia atitinkamus paraiškos dokumentus el. paštu arba naudodamas internetinę formą svetainėje. Jei duomenų valdytojas su pareiškėju sudaro darbo sutartį, pateikti duomenys bus saugomi darbo santykių tvarkymo tikslais laikantis teisės aktų reikalavimų. Jeigu duomenų valdytojas su pareiškėju nesudaro darbo sutarties, prašymo dokumentai automatiškai ištrinami praėjus dviem mėnesiams nuo pranešimo apie sprendimą atsisakyti priimti sprendimą, jeigu jokie kiti teisėti valdytojo interesai neprieštarauja ištrynimui. Kitas teisėtas interesas šiuo atžvilgiu yra, pvz., įrodinėjimo pareiga pagal Bendrąjį vienodo požiūrio įstatymą (AGG).

9. Teisinis duomenų tvarkymo pagrindas

Art. 6(1) lit. BDAR yra teisinis pagrindas tvarkymo operacijoms, dėl kurių gauname sutikimą konkrečiam tvarkymo tikslui. Jei asmens duomenis reikia tvarkyti vykdant sutartį, kurios šalis yra duomenų subjektas, kaip, pavyzdžiui, kai duomenų tvarkymo operacijos būtinos prekėms tiekti ar bet kuriai kitai paslaugai teikti, tvarkymas yra remiantis 6 straipsnio 1 dalies lit. b GDPR. Tas pats pasakytina ir apie tokias apdorojimo operacijas, kurios būtinos vykdant ikisutartines priemones, pavyzdžiui, užklausų dėl mūsų produktų ar paslaugų atveju. Ar mūsų įmonei yra taikoma teisinė prievolė, pagal kurią reikalaujama tvarkyti asmens duomenis, pvz., mokestinių prievolių vykdymui, tvarkymas grindžiamas 2009 m. 6(1) lit. c GDPR. Retais atvejais asmens duomenis tvarkyti gali prireikti siekiant apsaugoti gyvybinius duomenų subjekto ar kito fizinio asmens interesus. Taip atsitiktų, pavyzdžiui, jei mūsų įmonėje būtų sužalotas lankytojas ir jo vardą, amžių, sveikatos draudimo duomenis ar kitą gyvybiškai svarbią informaciją tektų perduoti gydytojui, ligoninei ar kitai trečiajai šaliai. Tada apdorojimas būtų pagrįstas Art. 6(1) lit. d GDPR. Galiausiai, apdorojimo operacijos galėtų būti pagrįstos 6 straipsnio 1 dalimi. f GDPR. Šis teisinis pagrindas naudojamas tvarkymo operacijoms, kurioms netaikomas nė vienas iš aukščiau nurodytų teisinių pagrindų, jei tvarkymas yra būtinas siekiant teisėtų interesų, kurių siekia mūsų įmonė arba trečioji šalis, išskyrus atvejus, kai tokie interesai yra svarbesni už interesus. arba pagrindinėms duomenų subjekto teisėms ir laisvėms, kurioms būtina apsaugoti asmens duomenis. Tokios tvarkymo operacijos yra ypač leistinos, nes jas konkrečiai paminėjo Europos teisės aktų leidėjas. Jis manė, kad teisėtas interesas gali būti laikomas, jei duomenų subjektas yra duomenų valdytojo klientas (BDAR 47 konstatuojamoji dalis, 2 sakinys).

10. Duomenų valdytojo arba trečiosios šalies teisėti interesai

Kai asmens duomenų tvarkymas grindžiamas 6 straipsnio 1 dalies lit. f GDPR mūsų teisėtas interesas yra vykdyti savo verslą visų mūsų darbuotojų ir akcininkų gerovės labui.

11. Laikotarpis, kurį asmens duomenys bus saugomi

Asmens duomenų saugojimo laikotarpiui nustatyti naudojami kriterijai yra atitinkamas įstatymų nustatytas saugojimo laikotarpis. Pasibaigus šiam laikotarpiui, atitinkami duomenys yra reguliariai ištrinami, kol jie nebereikalingi sutarčiai įvykdyti ar sutarčiai sudaryti.

12. Asmens duomenų teikimas kaip įstatyminis arba sutartinis reikalavimas; Reikalavimas, būtinas sutarčiai sudaryti; Duomenų subjekto pareiga pateikti asmens duomenis; galimos tokių duomenų nepateikimo pasekmės

Paaiškiname, kad asmens duomenų teikimas iš dalies yra privalomas pagal įstatymus (pvz., mokesčių teisės aktai) arba taip pat gali atsirasti dėl sutarties nuostatų (pvz., informacija apie sutarties partnerį). Kartais gali prireikti sudaryti sutartį, kad duomenų subjektas pateiktų mums asmens duomenis, kuriuos vėliau privalome tvarkyti. Duomenų subjektas, pavyzdžiui, privalo pateikti mums asmens duomenis, kai mūsų įmonė pasirašo su juo sutartį. Asmens duomenų nepateikimas lemtų, kad sutartis su duomenų subjektu negalėtų būti sudaryta. Prieš duomenų subjektui pateikdamas asmens duomenis, duomenų subjektas turi susisiekti su bet kuriuo darbuotoju. Darbuotojas išaiškina duomenų subjektui, ar asmens duomenų pateikimas yra privalomas pagal įstatymą ar sutartį, ar yra būtinas sutarčiai sudaryti, ar yra pareiga pateikti asmens duomenis ir kokios gali būti asmens duomenų nepateikimo pasekmės. duomenis.

13. Automatizuoto sprendimų priėmimo buvimas

Būdami atsakinga įmonė, nenaudojame automatinio sprendimų priėmimo ar profiliavimo.

Šią privatumo politiką sukūrė Privatumo politikos generatorius Išoriniai duomenų apsaugos pareigūnai kuri buvo sukurta bendradarbiaujant su Žiniasklaidos teisės teisininkai iš WBS-LAW.